[OJ]1009:抛硬币

2019-1-12 写技术

Description

James得到了一堆有趣的硬币,于是决定用这些硬币跟朋友们玩个小游戏。在一个N行M列的表格上,每一个第i行第j列的格子上都放有一枚James的硬币,抛该硬币正面朝上的概率为Pij,所有抛硬币事件两两之间是相互独立的。

现在,玩家在M列硬币中,从每一列里各选择1枚,共M枚,构成一组。如此重复选择N组出来,且保证被选择过的硬币不能再选。选好组之后,每组的M枚硬币各抛一次,如果都是正面朝上,则该组胜利,总分赢得1分;否则该组失败,总分不加也不减。请问,如果让你自行选择硬币的分组,游戏总得分的数学期望的最大值是多少?

Input

输入有多组数据。每组数据第一行为N和M,1≤N≤100,1≤M≤10,以空格分隔。接下来有N行,每行M个小数,表示表格中对应的Pij

输入以N=M=0结束,这组数据不输出结果。

Output

对于每组数据,输出对应游戏总得分的数学期望的最大值,四舍五入精确至4位小数。每组数据的输出占一行。


The larger multiple by larger get the larger.


#include <stdio.h>

float p[100][10];
int n,m;

void sort(){
    int i,j,k;
    float tmp;
    for(i=0; i<m; i++){
        //pub sort every column
        for(j=0; j<n; j++){
            for(k=n-1; k>j; k--){
                if(p[k][i] < p[k-1][i]){
                    tmp = p[k-1][i];
                    p[k-1][i] = p[k][i];
                    p[k][i] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}

float sum(){
    int i,j;
    float k,ret;
    ret = 0;
    sort();
    for(i=0; i<n; i++){
        k = 1;
        for(j=0; j<m; j++){
            k *= p[i][j];
        }
        ret += k;
    }
    return ret;
}

void main(){
    int i,j;
    while(1){
        scanf(" %d %d", &n, &m);
        if(n==0 && m==0){
            break;
        }
        for(i=0; i<n; i++){
            for(j=0; j<m; j++){
                scanf(" %f", &p[i][j]);
            }
        }
        printf("%.4f\n", sum());
    }

}


标签: C

发表评论:

Powered by anycle 湘ICP备15001973号